Crear una pàgina web per un lloguer vacacional

Gestor de continguts d’una pàgina web

March  2018

El gestor de continguts d’una pàgina web per a lloguers vacacionals, no es diferencia massa dels d’altres pàgines web, també coneguts com CMS (Content Management System). La finalitat d’aquest programari, és proporcionar una eina a l’usuari per a mantenir els continguts d’una pàgina web, sense necessitat de coneixements tècnics de programació, en un entorn fàcil d’utilitzar. Quan parlem de continguts, ens referim a les imatges i als textos de la pàgina web.

Gestió de les imatges

Les imatges, a una pàgina web de lloguer vacacional hi juguen un paper central i la seva gestió, és tot un repte, des de un punt de vista tècnic. L’usuari ha de pujar una versió de la imatge en un format gran, a partir de la qual el gestor de continguts farà les transformacions necessàries, per adaptar-les a la mida de la pantalla i a l’espai que se l’hi assigni a la pàgina web.

A partir d’un banc d’imatges pujades per l’usuari, el gestor de continguts ha de permetre assignar-les a diferents parts de la pàgina web, segons el disseny de les plantilles de presentació. Pujant les imatges d’una mida grossa, ens assegurem poder-les utilitzar a qualsevol pàgina del disseny actual o futur.

Gestió dels textos

El negoci dels lloguers vacacionals, es desenvolupa en un entorn internacional, per això és important, que el gestor de continguts permeti administrar les traduccions a diferents idiomes, de tots els textos d’una pàgina web.

Tot i que serà més còmode preparar els textos des de un editor a l’ordinador, el gestor de continguts d’una web, també he de comptar amb eines d’edició, per corregir les diferències que es poden donar, després de copiar i aferrar un text provinent d’un editor de textos.

Patró de disseny Model Vista Controlador

Una pàgina web dissenyada per ser gestionada amb un gestor de continguts, respon al patró de disseny Model Vista Controlador (MVC), que divideix l’aplicació en tres parts independents, però interconnectades:

  1. El Model, és el component central del patró i representa la informació que tracta el sistema.

  2. El Controlador, té la funció de gestionar les peticions d’informació de l’usuari. Es pot dir, que fa d’intermediari entre el model i la vista.

  3. La Vista, és la part encarregada de mostrar a l’usuari final, la informació que representa el model.

Seguint aquest esquema, quan un usuari introdueix el text descrivint una casa de lloguer, aquest es guarda com la descripció d’una casa en concret, la qual es mostrarà a la web amb una plantilla dissenyada per la presentació d’una casa on hi podrà haver altres continguts, com imatges i altres textos de la mateixa casa. D’aquesta manera, s’aconsegueix separar la informació, de la seva presentació i permet crear diferents plantilles de presentació, per uns mateixos continguts. Dit d’una altra manera, el gestor de continguts ens permet introduir la informació de les cases de lloguer vacacional, que podrà ser presentada a l’usuari final a diferents llocs de la pàgina web i de formes diverses.


Crear una pàgina web per un lloguer vacacional
Per què necessitem la nostra pròpia web?
Gestor de continguts d’una pàgina web
Motor de reserves per un lloguer vacacional
Secció amb les opinions dels clients
Calendari d’ocupació per a un lloguer vacacional
Contingut essencial per una pàgina de lloguer vacacional
La capçalera ideal per a un lloguer vacacional
Formularis de contacte
Protecció contra els correus no desitjats